مراسمی به مناسبت روز درختکاری در تاریخ 15 اسفند 91 در باغچه آموزشگاه برگزار شد و دانش آموزان با اهمیت درختکاری و حفظ محیط زیست آشنا شدند.